Sosyal Uygulamalar Politikası

Bu politika İLKNAK SU ÜRÜNLERİ SAN. TİC A.Ş, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun yönetim, çalışan ve tüm paydaşlarımız için önemini ve önceliğini vurgular.

İlknak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder, sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

  1. 1. İnsan Hakları

İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.

  1. Çalışma Koşulları

2.a. Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi

Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz. İlknak ILO uygulamalarınca çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yaş sınırlamasına uymak zorundadır.

2.b. Genç işçi çalıştırılması

İş güvenliği açısından tehlikeli sınıfta bulunduğumuzdan dolayı genç işçi çalıştırılmamaktadır. İlknak Su Ürünleri San Tic. A.Ş. ’de yaş sınırı 18’dir.

2.c. Ücretler ve Sosyal Hizmetler, Çalışma Saatleri

Ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenmelidir. Çalışma saatleri geçerli yasalara uygun olmalıdır. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılmalı ve birbirini takip eden 6 iş gününden sonra çalışana en az 1 gün tatil hakkı tanınmalıdır.

2.d. Özgürce Çalışma Hakkı

Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dâhilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmalıdır. Hiçbir türlü köle, kaçak veya gayri iradi iş gücünden faydalanılmaz.

2.e. Çalışan Temsilcisi

Tesis içerisinde sosyal hakların korunması ve yürütülmesinde çalışanlar arasında bir personel yetkin kılınarak atama yapılır. Bu personel seçimi her yıl düzenli olarak tüm personelin ve yönetimin katıldığı bir toplantıda oylama ile belirlenir. Yapılan seçme sonucunda ilgili personel bir yıl düzenli olarak personel temsilcisi olarak görev yapar. Çalışan Temsilcisi kişisel yaptırım olmaksızın, çalışanların istek ve şikayetlerini özgürce üst yönetime bildirir.

2.f. İstek ve şikâyet özgürlüğü

Çalışan personel herhangi bir konudaki istek ve şikâyetleri sözlü ve yazılı olarak üst yönetime açıkça ifade edebilme hakkına sahiptir. Herhangi bir cezalandırma ya da kötü muameleye maruz kalmaz.

2.g. Toplanma ve Sendika Özgürlüğü

Çalışanlarımız hangi türde olursa olsun olumsuz sonuçlar doğurmasından korkmadan işletme yönetimi ile çalışma koşulları hakkında sık sık görüşebilmelidir. Aralarında birleşerek bir sendikaya üye olma, bir temsilci atama ya da bir temsilci olarak seçilme hakkına sahiptir.

2.h. Sağlık ve Güvenlik

Kurum, en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi tüm personele verilmektedir. Şirketimizde ‘ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ bulunmaktadır.

  1. İş Etiği

3.a. Yolsuzlukla Mücadele

Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.

Şirket çalışanları, müşterilerden/taşeron/tedarikçi firmalar ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilerden hediye talep edemez, imada bulunamaz; şirketi yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler kabul edemez

3.b. Ayrımcılık Yasağı

Çalışanlara ne türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dâhildir.

  1. 4. Çevre

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. İlknak faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. Şirketimizde ‘ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ bulunmaktadır.

5. Taşeron ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Satın alma yapılan tedarikçileri, taşeron ve iş ortaklarını Sosyal Sorumluluk açısından değerlendirir, değerlendirme sonuçlarına göre aldıkları makul ve yeterli tedbirleri izler ve Sosyal Sorumluluk düzeylerini sürekli iyileştirmek için karşılıklı bir iş birliği yaklaşımını destekler ve BSCI davranış kurallarına istekliliği sorgulanır.

Sorumluluk ve Uygulama

Şirketimiz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından başta üst yönetim olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

İlknak Su Ürünleri San. Tic. A.Ş. çalışanları veya iş ortakları bu yönetmeliği ihlal eden bildiği veya şüphelendiği davranışları resmi raporlama kanallarına (etik@ilknak.com) bildirmek zorundadır. Herhangi bir ihlali rapor edene, kötü muamele, yaptırım ve cezaya maruz kalmayacağını taahhüt ederiz.

Bu politika, İlknak Su Ürünleri San. Tic. A.Ș.’nin daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, hissedarlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

Referans dökümanlar:

4857 Sayılı Türk İş Kanunu

ILO Temel Çalışma Kongresi (29-87-98-99-100-105-111-138-182 No’lu Sözleşmeler)

1- 29 : CEBRİ VEYA MECBURİ ÇALIŞTIRMAYA İLİŞKİN SÖZLEŞME

2- 87 : SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN

3- 98 : TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

4- 100 : EŞİT DEĞERDE İŞ İÇİN ERKEK VE KADIN İŞÇİLER ARASINDA ÜCRET EŞİTLİĞİ HAKKINDA SÖZLEŞME (EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET)

5- 105 : ZORLA ÇALIŞTIRMANIN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

6- 111 : AYRIMCILIK (İŞ VE MESLEK) SÖZLEŞMESİ

7- 138 : İSTİHDAMA KABULDE ASGARİ YAŞA İLİŞKİN SÖZLEŞME

8- 182 : KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

GRASP (Sosyal Uygulamalar Üzerine Risk Değerlendirmesi)

ETI (Etik Ticaret Girişimi)

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Amfori BSCI Davranış Kuralları

ILKNAK SU ÜRÜNLERİ A.Ş. müşterileri, tedarikçi ve iş ortakları, etik konuları kapsayan bildirimlerini etik@ilknak.com adresine mail atarak iletebilir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İLKNAK SU ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. olarak İş Sağlığı ve Güvenliğini üst seviyede tutarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlayıp, olası kazaların önüne geçebilmek ve İş Sağlığı ve Güveliği konusunda bilinçli çalışan topluluğu oluşturmak için;

• Yasal mevzuat ve şartlara uyarak, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını korumak, kapsamımızsa belirtilen üretim ve hizmetler konusunda riskleri belirleyip kontrol altına almak, alınacak eğitimler ile iş sağlığı ve güvenliği şartlarında sürekli iyileştirmeler yaparak minimum risklerle çalışmak,

• Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,

• Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek, sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla iç tetkikler ile performans ölçmek ve üst yönetimce gözden geçirilmesini sağlamak, sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefleri belirlemek, bu amaç ve hedefler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim programlarını oluşturmak, kişilerin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, eğitim, bilgilendirme, denetleme çalışmaları ile sürekliliğini sağlamak,

• Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek,

• Her yeni tedarikçiyi çalışan sağlığı ve güvenliği yönünden bilgilendirmek,

• Şirketimize gelen tedarikçileri, stajyerlerin, taşeron firmaların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve buna uyulmasını sağlamak,

• Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki İSG mevzuatlarına uymak

• Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yöntemlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde yönetim sistemine uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda Pazar payını karlılığını, rekabet gücünü artırmak,

• Yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek firmamızın ana hedefleridir.

ÇEVRE POLİTİKASI

İLKNAK SU ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. çevre performanslarını sürekli geliştirerek, doğal kaynak dengelerini gözeterek, taraf olduğu mevzuat yükümlülüklerine ve beklentilerine uyum dahilinde, çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, sürdürülebilir çevre yönetim sistemi oluşturmayı ve bu amaçlar doğrultusunda çevrenin sürekli korunmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda bahsi geçen hedeflerimizin temelini aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır.

• İşletme veya planlama aşamasında olan tesislerimizde, yatırım ve faaliyet dönemlerinde Çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile uluslararası standartları benimseyerek çevresel uygulamaları tercih etmek,

• Yapmış olduğumuz faaliyetlerin neden olabileceği çevresel ve sosyal riskleri en alt seviyeye düşürecek üretim anlayışını benimsemek, buna uygun teknolojileri seçmek ve sürekli geliştirmek,

• Kirliliğin önce kaynakta azaltılacağı bilinciyle atık oluşumunu en aza seviyeye indirmek, çevre ve insan sağlığı yönünden sakıncası olmayan atıkların tekrar kullanımı sayesinde geri dönüşümü veya geri kazanımı desteklemek, bunların mümkün olmadığı durumlarda bu atıkları bertaraf ettirerek zararsız hale getirmek,

• Firmamızda yer alan tüm çalışma arkadaşlarımıza, çevre ve atık yönetiminin kısa ve uzun vadede oluşturacağı etkileri yazılı ve görsel araçlarla desteklediğimiz eğitimlere dahil ederek çevresel bilinç yaratmak,

• Çevresel iyileştirmenin sürekliliğini sağlayacak hedefler belirleyerek sürekli gelişim ve ilerleme sağlamak,

• Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, ana ve destek faaliyetlerden kaynaklanan karbon ayak izimizi azaltmak,

• Yürüttüğümüz ana ve yan faaliyetlerin tüm süreçlerini izleyip, değerlendirip gözden geçirerek canlı ve etkin yönetim sistemleri anlayışı benimsemek.

Sertifikalar